Predicting in-hospital outcomes of patients with acute kidney injury

Changwei Wu1, Yun Zhang, Sheng Nie, Daqing Hong, Jiajing Zhu, Zhi Chen, Bicheng Liu, Huafeng Liu, Qiongqiong Yang, Hua Li, Gang Xu, Jianping Weng, Yaozhong Kong, QijunWan, Yan Zha, Chunbo Chen, Hong Xu, Ying Hu, Yongjun Shi, Yilun Zhou, Guobin Su, Ying Tang, Mengchun Gong, Li Wang, Fanfan Hou , Yongguo Liu & Guisen Li.